แคมเปญ Home Try-On


มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ได้ทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ เป็นระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจทดลองใช้สินค้า จำเป็นต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาท เนื่องด้วยสินค้าที่ทดลองใช้นั้นเป็นสินค้าใหม่ และมีมูลค่า 29,900 บาท

- กรณีที่ท่านได้ทดลองใช้สินค้า และต้องการสั่งซื้อ
ทางบริษัทฯ ขอมอบส่วนลดพิเศษจำนวน 5,000 บาท และจะเรียกเก็บเงินส่วนต่างที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 21,900 บาท โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ตามความเหมาะสม เช่น การโอนชำระเต็มจำนวน, การชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต และการผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิต (สูงสุด 10 เดือน)

- กรณีที่ท่านได้ทดลองใช้สินค้า และไม่สนใจสั่งซื้อสินค้า
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ทั้งนี้สินค้าจะต้องไม่เกิดความเสียหาย และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากเครื่องเกิดความเสียหาย ผู้ขอทดลองต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริง

ผู้ขอทดลอง


เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอทดลอง เขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับขอทดลองใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow เท่านั้น” 1 ฉบับ สำหรับประกอบแบบฟอร์มยืมสินค้าทดลองของทางบริษัทฯ

หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ากรอกผ่านระบบ ทางบริษัทฯ นำไว้ใช้เพื่อติดตามการรับ-ส่ง ตลอดจนการคืนสินค้าทดลองใช้ โดยทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการทดลองใช้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

รอรับสินค้า

ทดลองใช้ 7 วัน

ส่งสินค้ากลับบริษัท